Департамент

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура департаменту

Закрити Колегія департаменту

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Звернення громадян

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Про очищення влади

Закрити Оголошення про проведення конкурсу

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Доступність до закладів культури

Закрити Фінанси 2017

Закрити Фінанси 2018


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

   всього

   зараз на сайтіkoda.gif

ban_gar_lin.gif

ban_UGL.gif

eko.jpg

 

 

vr.gif

president.gif

kmu.gif

mincult.gif

 

 

ban_ounb.jpg

ban_filar.gif

ban_gay.gif

ban_ocnt.gif

ban_kuk.png

ban_boy.jpg

ban_kray_muz.gif

ban_olkult.gif

hud_muz_ban.jpg

muz_uc_ban.jpg

 kir.gif

kir.gif


Про департамент - Основні завдання та функції департаменту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
14 листопада 2013 № 549-р
Голова Кіровоградської обласної
державної адміністрації   А.І.НІКОЛАЄНКО
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про департамент культури, туризму та культурної спадщини
Кіровоградської обласної державної адміністрації
 
І. Загальні положення
Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської
обласної державної адміністрації є правонаступником управління культури і
туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації та відділу охорони
культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації.
1. Департамент культури, туризму та культурної спадщини
Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) –
місцевий орган виконавчої влади, є структурним підрозділом обласної
державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної
адміністрації, входить до її складу та забезпечує реалізацію в області державної
політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та
туризму.
2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації,
а також підзвітний та підконтрольний Міністерству культури України,
Міністерству інфраструктури України та іншим центральним органам
виконавчої влади в межах, передбачених чинним законодавством.
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства культури України та Міністерства інфраструктури України,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями
обласної ради, а також цим Положенням.2
ІІ. Основні завдання Департаменту
1. Основними завданнями Департаменту є:
1) забезпечення реалізації державної політики в галузі культури,
мистецтв, культурної спадщини та туризму на території області;
2) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
3) сприяння доступності усіх видів культурних послуг і культурної
діяльності для кожного громадянина України;
4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства,
формування цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та
просування високоякісного різноманітного національного культурного
продукту;
5) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української
нації;
6) сприяння збереженню культурної спадщини;
7) сприяння захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному
захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури,
мистецтв та туризму.
2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України та
Міністерства інфраструктури України, здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб;
3) надає визначені чинним законодавством адміністративні послуги;
4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами,
установами та організаціями галузі культури правил, норм, стандартів у межах
визначених повноважень;
5) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-
економічного і культурного розвитку області та вживає заходи щодо усунення
недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного,
соціального та культурного розвитку області;
7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
9) бере участь у:
підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових
актів з питань реалізації галузевих повноважень;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими
органами виконавчої влади;3
розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками
яких є інші структурні підрозділи;
підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду
на сесії обласної ради;
10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної
адміністрації;
11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів,
меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх
повноважень;
13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення
громадян;
14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та
депутатів місцевих рад;
15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених
законом повноважень;
17) контролює органи місцевого самоврядування з питань здійснення
наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сферах культури,
мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;
18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого
самоврядування;
19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів;
21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
22) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних
трудових спорів (конфліктів);
23) забезпечує захист персональних даних;
24) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
25) створює умови для:
розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв,
охорони культурної спадщини, туризму, підвищення рівня матеріально-
технічного забезпечення такої інфраструктури;
розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої
творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;
отримання спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;
сприяння формуванню репертуару театрів, концертних організацій і
мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв,
картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих4
зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних
художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
комплектування та використання бібліотечних фондів;
сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств,
громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтв та
туризму;
здійснює контроль за збереженням і відтворенням традиційного
характеру середовища історичних ареалів населених місць;
фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та
мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму;
здійснення моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і
культурного розвитку області у сфері культури, мистецтв, охорони культурної
спадщини та туризму;
26) формує та подає в установленому порядку Міністерству культури
України та Міністерству інфраструктури України пропозиції щодо:
формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони
культурної спадщини та туризму, зокрема, стосовно вдосконалення
нормативно-правового регулювання у зазначених сферах;
надання творчим колективам статусу академічного;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують
особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах
культури та мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму державними
нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного
реєстру національного культурного надбання;
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
занесення відповідної території до Списку історичних населених місць
України;
анулювання відповідної ліцензії суб’єкта туристичної діяльності;
27) бере участь у:
розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних
цільових і регіональних програм;
реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та
мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму;
організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-
ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, утворенні
відповідних інформаційних центрів;
28) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність
структурних підрозділів районних державних адміністрацій та
міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій у сферах культури та5
мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму області незалежно від форм
власності;
29) контролює збереження і переміщення культурних цінностей,
включених до Державного реєстру національного культурного надбання,
Музейного фонду;
30) здійснює облік закладів культури області (музеїв, бібліотек, клубів,
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів тощо), утворених
у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
31) забезпечує збір та оброблення статистичних даних у сферах культури
та мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;
32) може виконувати функції замовника щодо укладання з цією метою
контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію,
реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної
спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
33) вживає заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної
спадщини, туризму;
34) сприяє:
проведенню фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського
мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та
інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, туризму;
зміцненню міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;
35) здійснює:
роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у
сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму;
фінансування закладів культури, що утримуються за рахунок коштів
обласного бюджету; контролює ефективне використання ними фінансових,
матеріальних та трудових ресурсів;
як головний розпорядник коштів обласного бюджету управління
бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та
оцінку ефективності бюджетних програм, організацію та координацію роботи
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів у бюджетному процесі;
36) здійснює інші передбачені законом повноваження.
ІІІ. Права Департаменту
1. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що
визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми
власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань;6
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань, спеціалістів, фахівців, інших структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з
їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення
роботи обласної державної адміністрації у галузі культури;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та
конференції з питань, що належить до його компетенції, створювати комісії та
робочі групи.
2. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції,
обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Департаменті
утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора
за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть
входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, закладів культури обласного підпорядкування та інші фахівці
галузі.
Склад колегії Департаменту затверджується розпорядженням голови
обласної державної адміністрації.
3. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом
обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,
територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення
умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів,
періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного
виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
IV. Управління Департаментом,
права та обов’язки директора
1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із
законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством
культури України в установленому законодавством порядку.
2. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду
та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за
поданням директора Департаменту.7
3. Директор:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належних умов праці в Департаменті;
2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації
Положення про Департамент;
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та
розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування
планів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення
ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання
покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної
державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та
розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими
структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх
виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і
законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації в Головному управлінні юстиції в Кіровоградській
області.
Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам
України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою
обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади;
12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації
проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної
державної адміністрації кошторису Департаменту;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців Департаменту;
16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту,8
присвоєння їм рангів державних службовців, вирішує питання щодо їх
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому
чинним законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є
державними службовцями, вирішує питання щодо їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників
відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій,
міськвиконкомів;
19) призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів, що
знаходяться у підпорядкуванні Департаменту, згідно із чинним законодавством;
20) вносить пропозиції у встановленому порядку щодо призначення
керівників комунальних підприємств, установ та організацій галузі культури і
мистецтв області;
21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень Департаменту;
22) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил
внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
23) здійснює інші повноваження, визначені законом.
4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту
визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних
бюджетних призначень.
5. Структуру, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує
голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту
відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
6. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні
бланки.
________________________

Створено : 19/06/2008 @ 21:47
Оновлено : 03/02/2014 @ 21:59
Категорія : Про департамент
Сторінка проглянута 5772 раз


Версія для друку Версія для друку

© Skin by vanix - GuppY Italia  W3C CSS  Skin adaptation v4.6 - charli77 Skins